ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ


 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΗ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
3-01 -15

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΘΕΜΑ  A

Α1. Πότε μια συνάρτηση f είναι τταραγωγίσιμη σε ένα κλειστό διάστημα

[α, β] του πεδίου ορισμού της;          Μονάδες 3

Α2. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f(x) = √Χ είναι παρ/μη στο (0,+ οο)

                                        1
και ισχύει: f'(χ) =.----------            '    Μονάδες 8
                              2V χ

A3. Οι συναρτήσεις f, g είναι δύο φορές παραγωγίσιμες στο R και ισχύουν f(0) =2, f'(0) = 4, f’(1) = 4, g(0) = 1, g'(0) = 1 και g'(2) = - 1.

 α) Να συμπληρώσετε με το κατάλληλο σύμβολο( < , = , >) τη σχέση:

(f og)'(0). . . (gof)'(O).                                                                        Μονάδες 2

β) Να χαρακτηρίσετε ως σωστό ή λάθος τα παρακάτω:

ι) lim(f(x)-g(x))=2.

χ->0

ii)    (f/g)'(0)=4.

iii)   Η εξίσωση g'(x) = 0 έχει μία τουλάχιστον ρίζα.
 ίν) Υπάρχουν δύο σημεία της Cg στα οποία οι εφαπτόμενες είναι μεταξύ τους   κάθετες.
ν) Η εξίσωση f"(x) = 0 έχει μία τουλάχιστον ρίζα.                          Μονάδες 10
γ) Αν υπάρχει η f -1 και είναι παραγωγίσιμη, τότε η f-1 (2) ισούται με:
Α.
0                   Β. 1/4                  Γ. 1/2                    Δ. 1                    Μονάδες 2


 

ΘΕΜΑ Β

    Για τις συναρτήσεις f,g ισχύουν :

       |f(x)-g(x)|≤√(x2+1) -1 , για κάθε xR, g(0)=0 και g΄(0)=1

i)              Να αποδείξετε ότι η f συνεχείς στο x0=0                                     (7 Μονάδες )

ii)             Nα βρείτε την παράγωγο της f στο x0=0                                     (8 Μονάδες )

iii)            Να αποδείξετε ότι οι f, g δέχονται κοινή εφαπτομένη                 (10 Μονάδες )

 
ΘΕΜΑ Γ

      Μια συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο R και ισχύει:

           f’(χ) + 5ημχ-2
 
lim ——---- ----- = 4.
              χ- 0        x

   Γ1. Να αποδείξετε ότι f'(0) = 2.                                                                    Μονάδες 5

 

   Γ2. Να βρείτε την εξίσωση εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της
f’ στο χ0 = 0.                                                                                       Μονάδες 6

   Γ3. Να αποδείξετε ότι lim (f '(ex) - 2)· συνχ = 0.                                         Μονάδες 7

   Γ4. Αν η Cf διέρχεται από το σημείο Α(0,1) και ισχύει f’’(x) + f'(x) = χ + 1
   για κάθε χ e R , να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f.                         Μονάδες 7

 
 ΘΕΜΑ Δ

    Έστω μια συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο [α, β] με 0<α<β κα    ι f’’(χ)   0 για κάθε χ ε (α, β).

Δ1. Αν (α+β)2 +(f(α)+f(β))2=(α-β)2+(f(α)-f(β))2, δείξτε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον    

  χ0 e (α, β) τέτοιο ώστε f(x0) = 0.                                                                  Μονάδες 6

Δ2. Αν  αf(β)=βf(α) , δείξτε ότι υπάρχει μοναδική εφαπτομένη της Cf που διέρχεται
από την αρχή των αξόνων.                                                                          
Μονάδες 7

Δ3. Αν οι εικόνες των τα σημεια Α(α,f(α)) ,Β(β,f(β))  κινούνται στη διχοτόμο 1ου και 3ου τεταρτημορίου, και f΄΄(χ)  0 για κάθε χ ε (α, β), δείξτε ότι:
                                                                2α+β
α) υπάρχει γe (α, β) τέτοιο ώστε  f(γ)=  ----------                                 Μονάδες 6
                                                            3
                                                               1              2
β) υπάρχουν ξι 2 e (α, β) τέτοια ώστε    ____    + ____     = 3 .        Μονάδες 6
                                                                    f’(ξ1)      f’(ξ2)

  R, g(0)=0 και g΄(0)=1


 

 

 

 
                     

 

 

Αναγνώστες

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ